Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Ukončené projekty

Ukončené projektyErasmus+

ZŠ a MŠ Kostelec na Hané se letos úspěšně zúčastnila výběrového řízení projektových žádostí v rámci projektu Erasmus+, KA1, mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání.

Díky tomuto ročnímu projektu budou moci tři vyučující naší školy vycestovat v tomto školním roce do zahraničí. První realizovanou aktivitou bude stínování (job-shadowing) dvou našich učitelů v holandských školách. V rámci druhé aktivity absolvuje náš koordinátor ICT kurz v irském Dublinu zaměřený na využití tabletů, vzdělávacích aplikací a sociálních médií ve výuce.

Očekáváme, že výsledky projektu budou mít dlouhodobý pozitivní vliv na samotné účastníky, jejich kolegy a žáky. Významným přínosem bude jejich větší motivace, spokojenost a zvýšení kvality vzdělávacího procesu.

1. Zpráva stínování Holandsko

2. Zpráva z kurzu ICT

Výzva 2021
Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA121-SCH-000010032
Program: Erasmus+
KA1: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Celková výše přiděleného grantu: 29 250 EUR
Období realizace: 1. 9. 2021 – 30. 11. 2022
V uvedeném období plánujeme realizovat následující aktivity:
Kurzy a odborná příprava – celkem 6 učitelů naší školy absolvuje týdenní kurzy v zahraničí, které budou zaměřeny na využití ICT ve výuce, začleňování nových metod a aktivit do výuky nebo na možnosti integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do vzdělávání.
Skupinová mobilita žáků – celkem 16 žáků absolvuje týdenní vzdělávací pobyt v chorvatské škole, při kterém budou mít možnost navázat nové kontakty, zlepšit své komunikační dovednosti, poznat geografická, kulturní a další specifika Chorvatska.

Naší škole se podařilo získat akreditaci v oblasti školního vzdělávání na období 1. 3. 2021 – 31. 12. 2027. Udělením akreditace se potvrzuje, že akreditovaná organizace sestavila Plán Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace a má dostatečnou provozní a odbornou kapacitu pro jeho realizaci. 

Akreditace nám umožňuje zjednodušený přístup k možnostem financování zahraničních mobilit. Finanční prostředky z programu Erasmus+ využíváme zejména k realizaci individuálních mobilit pedagogů a skupinových mobilit žáků. 

Zpráva z výjezdu ICT Itálie

Výjezd žáků do Chorvatska

Zpráva z výjezdu Rakousko

Zpráva z výjezdu Maďarsko

Zpráva z výjezdu Německo

Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, okres Prostějov – Vybavení odborných učeben

Ve výzvě 091/06_16_075 s názvem 1. výzva MAS Region HANÁ-IROP-Infrastruktura základních škol.

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007795

Projekt byl realizován od 26. 9. 2017 do 30. 9. 2018. Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Řešený projekt bude realizován v městě Kostelec na Hané, v okrese Prostějov. Budou realizovány vnitřní stavební práce související s pořízením a instalací vybavení do učebny pro pracovní činnosti v rámci polytechnické výchovy a jazykové učebny pro I. stupeň.

Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, okres Prostějov – Vybavení odborných učeben, II. etapa

Ve výzvě číslo 218/06_16_075/CLLD_15_01_279 – 5. výzva MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol.

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010179

Projekt je realizován od 3. 10. 2018 do 30. 9. 2019. Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Konkrétním cílem projektu je dovybavit odbornou učebnu fyziky v ZŠ a MŠ Kostelec na Hané. Cílem projektu modernizace učebny fyziky je: zlepšit přírodovědnou gramotnost žáků 2. stupně, rozšířit možnost jejich uplatnění na pracovním trhu, zefektivnit výukové metody v rámci výuky fyziky, podporovat interaktivitu ve výuce.

Projekt Kostelec na Hané 22

Ve výzvě č. 02_16_022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_22/0001300

Projekt byl realizován od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Projekt Kostelec na Hané 23

Ve výzvě č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP.

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009468

Projekt je realizován od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2020. Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, okres Prostějov – Vybavení odborných učeben, III. etapa

Ve výzvě číslo 218/06_16_075/CLLD_15_01_279 – 5. výzva MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol.

Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012571

Projekt je realizován od 20. 9. 2019 do 30. 9. 2020. Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Konkrétním cílem projektu je vybavení
přírodovědné učebny na ZŠ Kostelec na Hané. Cílem projektu dovybavení odborné učebny je – zlepšit přírodovědnou gramotnost žáků 2. stupně,
rozšířit možnost jejich uplatnění na pracovním trhu – zefektivnit výukové metody v rámci výuky přírodopisu – podporovat interaktivitu a moderní
metody ve výuce.

Keramická dílna

Ve výzvě 11703 – Integrovaný regionální operační program – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014927

Projekt je realizován: od 27. 7. 2020 do 30. 10. 2021. Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Cílem projektu modernizace a dovybavení keramické dílny je: Zvýšení bezpečnosti žáků při práci v keramické dílně – Podpora sociální koheze v rámci skupin a jednotlivých tříd – Začlenění a podpora žáků s podpůrnými opatřeními a žáků ze sociálně slabšího prostředí – kroužky jsou bezplatné – Zlepšení spolupráce a komunikace s rodiči – Zvyšování kulturního a estetického vnímání žáků – Získání nových pracovních dovedností a tím rozšíření možností při uplatnění na trhu práce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – Úprava pracovního prostředí (učebny) pro rozvoj manuálních zručností žáků.

Projekt Kostelec na Hané 24

Ve výzvě č. 02_20_080 Šablony III.

Registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017009

Projekt je realizován od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

akreditace erasmus