Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Projekty, do kterých je naše škola aktuálně zapojena

Projekty, do kterých je naše škola aktuálně zapojenaloga eu mmr

CS Funded by the EU

Erasmus+

Výzva 2021
Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA121-SCH-000010032
Program: Erasmus+
KA1: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Celková výše přiděleného grantu: 29 250 EUR
Období realizace: 1. 9. 2021 – 30. 11. 2022
V uvedeném období plánujeme realizovat následující aktivity:
Kurzy a odborná příprava – celkem 6 učitelů naší školy absolvuje týdenní kurzy v zahraničí, které budou zaměřeny na využití ICT ve výuce, začleňování nových metod a aktivit do výuky nebo na možnosti integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do vzdělávání.
Skupinová mobilita žáků – celkem 16 žáků absolvuje týdenní vzdělávací pobyt v chorvatské škole, při kterém budou mít možnost navázat nové kontakty, zlepšit své komunikační dovednosti, poznat geografická, kulturní a další specifika Chorvatska.

Naší škole se podařilo získat akreditaci v oblasti školního vzdělávání na období 1. 3. 2021 – 31. 12. 2027. Udělením akreditace se potvrzuje, že akreditovaná organizace sestavila Plán Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace a má dostatečnou provozní a odbornou kapacitu pro jeho realizaci. 

Akreditace nám umožňuje zjednodušený přístup k možnostem financování zahraničních mobilit. Finanční prostředky z programu Erasmus+ využíváme zejména k realizaci individuálních mobilit pedagogů a skupinových mobilit žáků. 

Zpráva z výjezdu ICT Itálie

Výjezd žáků do Chorvatska

Zpráva z výjezdu Rakousko

Zpráva z výjezdu Maďarsko

Zpráva z výjezdu Německo

Doučování žáků (Národní plán obnovy

Projekt místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP III

Název projektu: MAP III ORP Prostějov

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019991
                                 
Realizátor: MAS Region HANÁ, z.s. 

Fyzická realizace projektu: 01. 01. 2022 - 30. 11. 2023

Výše podpory: 3 809 499,40  Kč
 
Projekt „MAP III ORP Prostějov“ je spolufinancován Evropskou unií - prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
 
 Popis projektu: 

Projekt MAP III ORP Prostějov (MAP III) je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlé dva projekty Místních akčních plánů MAP I  a MAP II, které nastartovaly velmi pozitivní spolupráci pedagogů a ředitelů napříč jednotlivými ZŠ a MŠ v území. Vytvořená partnerství nadále podporuje, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u zapojených partnerů. Současně realizací těchto aktivit je v rámci projektu podpořeno i strategické plánování ve školách s vazbou na místní akční plán.

Nositelem projektu je MAS Region HANÁ, na realizaci projektu se podílejí místní akční skupiny MAS Hanácký venkov, MAS Hanácké Království, MAS Prostějov venkov a město Prostějov.

Realizuje se na poměrně velkém území. Jedná se o území ORP Prostějov, části území ORP Olomouc a Vyškov.

Inovace a zkvalitnění výuky (sdílení zkušeností českých a norských učitelů)

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Z důvodu epidemiologických opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 byla realizace projektu prodloužena o 1 rok.
Z důvodu trvání epidemiologických opatření a následných komplikací v organizaci škol se projektové aktivity nerealizovaly.

norsko

Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky (sdílení zkušeností českých a norských učitelů)

Číslo projektu: EHP-CZ-MOP-2-004

Program: Vzdělávání

Typ projektu: Projekty mobilit

Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz/fondy-ehp)

Období realizace: 08/2020 – 08/2021

Partnerské instituce:

  • Damsgård skole, Bergen, Norsko
  • Toftøy skule, Rong, Norsko

Program vzdělávání, který je realizován v rámci fondů EHP, představuje pro ZŠ a MŠ Kostelec na Hané příležitost umožnit učitelům získat zahraniční zkušenost v oblasti vzdělávání. Hlavním cílem projektu je podpořit učitele v jejich profesním a osobním rozvoji.

V rámci mobilit pracovníků navštíví 7 učitelů ze ZŠ a MŠ Kostelec na Hané norskou základní školu (4 učitelé Damsgård skole, 3 učitelé Toftøy skole), 2 učitelé z Damsgård skole navštíví českou školu. Mobility jsou zaměřeny zejména na sdílení zkušeností, získání inspirace, navázaní nových kontaktů. Učitelé budou během mobility pozorovat práci svých kolegů v partnerské organizaci, zaměří se např. na metody výuky, začleňování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do výuky, využití digitálních technologií, organizaci a řízení školy atd.

Přínosem projektu bude zvýšení povědomí všech účastníků o organizaci a průběhu vzdělávání v partnerské zemi, získání inspirace pro jejich další práci. V důsledku toho lze očekávat, že do svých škol přinesou nové nápady na inovace ve vzdělávání, na zapojení nových metod do výuky – tím se výuka stane rozmanitější a pro žáky atraktivnější. Z dlouhodobého hlediska věříme, že učitelé poznají, jaký přínos pro ně může mít vzdělávání v zahraničí, a začnou se o zahraniční mobility více zajímat a využívat je.

Projekt Kostelec na Hané 24

Ve výzvě č. 02_20_080 Šablony III.

Registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017009

Projekt je realizován od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji (IKAPOK II)

Projekt je realizován od 1. 1. 2021. Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

banner-480x320-nase-skola (2).jpeg

Mléko do škol

Ovoce a zelenina do škol

Obědy pro děti

Miniházená