Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Projekty, do kterých je naše škola aktuálně zapojena

Projekty, do kterých je naše škola aktuálně zapojenaloga eu mmr

CS Funded by the EU

Erasmus+

Výzva 2023

Číslo projektu:   2023-1-CZ01-KA121-SCH-000134060
Program: Erasmus+
KA1: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Celková výše přiděleného grantu:  49 370 EUR
Období realizace: 1. 6. 2023 – 31. 8. 2024
V uvedeném období plánujeme realizovat následující aktivity:
Kurzy a odborná příprava – učitelé naší školy absolvují týdenní kurzy v Chorvatsku, Irsku, Španělsku a Nizozemí. Na těchto kurzech budou učitelé rozvíjet své jazykové dovednosti, budou prohlubovat své odborné i pedagogické znalosti zejména v oblasti práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a seznamovat se s novými vyučovacími metodami.

Skupinová mobilita žáků – celkem 16 žáků absolvuje týdenní vzdělávací pobyt v chorvatské škole, při kterém budou mít možnost navázat nové kontakty, zlepšit své komunikační dovednosti, poznat geografická, kulturní a další specifika Chorvatska.

Stínování - učitelé absolvují vzdělávací pobyty na zahraničních školách ve Finsku, Itálii a Německu. Během těchto pobytů se budou účastnit výuky a pozorovat práci svých zahraničních kolegů, mohou vstřebávat metody a postupy práce zavedené na partnerských školách a následně nové poznatky testovat v praxi.

Naší škole se podařilo získat akreditaci v oblasti školního vzdělávání na období 1. 3. 2021 – 31. 12. 2027. Udělením akreditace se potvrzuje, že akreditovaná organizace sestavila Plán Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace a má dostatečnou provozní a odbornou kapacitu pro jeho realizaci. 

Akreditace nám umožňuje zjednodušený přístup k možnostem financování zahraničních mobilit. Finanční prostředky z programu Erasmus+ využíváme zejména k realizaci individuálních mobilit pedagogů a skupinových mobilit žáků.

Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky, Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky)

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP IV ORP Prostějov

Název projektu: MAP IV ORP Prostějov

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008165
                                 
Realizátor: MAS Region HANÁ, z.s. 

Fyzická realizace projektu: 1.12.2023 - 31.12.2025

Výše podpory: 15 999 970 Kč
 
Projekt „MAP IV ORP Prostějov“ je spolufinancován Evropskou unií - prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský. 

Informace o projektu najdete na našem projektovém Facebooku.
 
Popis projektu: 

Projekt MAP IV ORP Prostějov (MAP IV) je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlé tři projekty Místních akčních plánů MAP I , MAP II a MAP III, které nastartovaly velmi pozitivní spolupráci pedagogů a ředitelů napříč jednotlivými ZŠ a MŠ v území. Vytvořená partnerství nadále podporuje, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u zapojených partnerů. Současně realizací těchto aktivit je v rámci projektu podpořeno i strategické plánování ve školách s vazbou na místní akční plán.

Nositelem projektu je MAS Region HANÁ, na realizaci projektu se podílejí místní akční skupiny MAS Hanácký venkov, MAS Hanácké Království, MAS Prostějov venkov a město Prostějov.

Realizuje se na poměrně velkém území. Jedná se o území ORP Prostějov, části území ORP Olomouc a Vyškov.

Projekt Kostelec na Hané 25

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000751

Účelem dotace je:
- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu.
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025
Doba trvání projektu: 36 měsíců

Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Publicita.jpg.png

Mléko do škol

Ovoce a zelenina do škol

Obědy pro děti

Miniházená