Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Projekty, do kterých je naše škola aktuálně zapojena

Projekty, do kterých je naše škola aktuálně zapojenaloga eu mmr

CS Funded by the EU

Erasmus+

Výzva 2022
Číslo projektu:  2022-1-CZ01-KA121-SCH-000063856
Program: Erasmus+
KA1: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Celková výše přiděleného grantu:  32 855   EUR
Období realizace: 1. 6. 2022 – 31. 8. 2023
V uvedeném období plánujeme realizovat následující aktivity:
Kurzy a odborná příprava – učitelé naší školy absolvují týdenní kurzy v Chorvatsku, Irsku a na Islandu. Na těchto kurzech budou učitelé rozvíjet své jazykové dovednosti, budou prohlubovat své odborné i pedagogické znalosti a seznamovat se s novými vyučovacími metodami.

Skupinová mobilita žáků – celkem 16 žáků absolvuje týdenní vzdělávací pobyt v chorvatské škole, při kterém budou mít možnost navázat nové kontakty, zlepšit své komunikační dovednosti, poznat geografická, kulturní a další specifika Chorvatska.

Stínování - učitelé absolvují týdenní pobyty na zahraničních školách v Rumunsku a Chorvatsku. Během těchto pobytů se budou účastnit výuky a pozorovat práci svých zahraničních kolegů, mohou vstřebávat metody a postupy práce zavedené na partnerských školách a následně nové poznatky testovat v praxi.

Naší škole se podařilo získat akreditaci v oblasti školního vzdělávání na období 1. 3. 2021 – 31. 12. 2027. Udělením akreditace se potvrzuje, že akreditovaná organizace sestavila Plán Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace a má dostatečnou provozní a odbornou kapacitu pro jeho realizaci. 

Akreditace nám umožňuje zjednodušený přístup k možnostem financování zahraničních mobilit. Finanční prostředky z programu Erasmus+ využíváme zejména k realizaci individuálních mobilit pedagogů a skupinových mobilit žáků.

Výjezd žáků do Chorvatska

Stínování Rumunsko

Stínování Chorvatsko

Kurz Critical Thinking

Kurz Improve Language Skills

Kurz Culture and Heritage in Iceland 

Kurz English Language

Kurz Game Based Learning

Doučování žáků (Národní plán obnovy)

Projekt místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP III

Název projektu: MAP III ORP Prostějov

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019991
                                 
Realizátor: MAS Region HANÁ, z.s. 

Fyzická realizace projektu: 01. 01. 2022 - 30. 11. 2023

Výše podpory: 3 809 499,40  Kč
 
Projekt „MAP III ORP Prostějov“ je spolufinancován Evropskou unií - prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
 
 Popis projektu: 

Projekt MAP III ORP Prostějov (MAP III) je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlé dva projekty Místních akčních plánů MAP I  a MAP II, které nastartovaly velmi pozitivní spolupráci pedagogů a ředitelů napříč jednotlivými ZŠ a MŠ v území. Vytvořená partnerství nadále podporuje, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u zapojených partnerů. Současně realizací těchto aktivit je v rámci projektu podpořeno i strategické plánování ve školách s vazbou na místní akční plán.

Nositelem projektu je MAS Region HANÁ, na realizaci projektu se podílejí místní akční skupiny MAS Hanácký venkov, MAS Hanácké Království, MAS Prostějov venkov a město Prostějov.

Realizuje se na poměrně velkém území. Jedná se o území ORP Prostějov, části území ORP Olomouc a Vyškov.

Projekt Kostelec na Hané 25

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000751

Účelem dotace je:
- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu.
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025
Doba trvání projektu: 36 měsíců

Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Publicita.jpg.png

 

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji (IKAPOK II)

Projekt je realizován od 1. 1. 2021. Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

banner-480x320-nase-skola (2).jpeg

Mléko do škol

Ovoce a zelenina do škol

Obědy pro děti

Miniházená